...


1395-12-06

دومین نشست شورای اجرایی انجمن دوره نهم

...

دومین نشست شورای اجرایی دوره نهم در تاریخ 5-12-1395 در محل دفتر انجمن در دانشگاه حکیم فردوسی با حضور اکثریت اعضای محترم شورا و بازرسین تشکیل شد


در این نشست موارد زیر به تصویب رسید:


1- برگزاری سومین همایش فیزیک و زندگی، پژوهش و آزمایش در اواخر آبان ماه سال 1396- دبیر کمیته علمی و اجرایی همایش معین شد.

2- تشکیل هیئت تحریریه مهبانگ و پیش بینی تولید شماره 5 این نشریه

3- تشکیل کمیته دانش آموزی و برنامه ریزی برای آن 

آمار بازدید کنندگانامروز 60


کل 146,611